Bixinta Kharashka Daryeelka Sii-haynta Ilmaha

Gargaarka Dhaqaale ee Daryeelka Sii-haynta Ilmaha

Daryeel sii-hayn ilmo oo tayo fiican waxa uu noqo dhib in la helo iyo qaali. Waxa aannu og nahay in bixinta kharashka barnaamij tayo leh uu dhib ku yahay qoysas badan. Taasi waa sababta Shabakadda Illaha iyo Gudbinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha ee Minnesota (Minnesota Child Care Resource and Referral Network) u hawlgaliso rugta internetka ee Gargaarka Dhaqaale ee Daryeelka Sii-haynta Ilmaha (Child Care Financial Aid).

Waalidka shaqeeya ee Minnesota waxay caruurtooda u rabaan waxbarasho hore iyo daryeel sii-hayn oo ammaan ah, leh tayo sare oo la goyn karo, laakiin daryeel sii-hayn oo leh tayo sare waxa uu noqon karaa qaali iyo dhib in la helo.

Rugtan internetku waxay waalidka, adeeg-bixiyeyaasha iyo shaqo-bixiyeyaasha ka gargaari kartaa:

Barnaamijyada iyo Cashuur-dhaafka (Tax Credits) uu Khuseeya Qiyaasaha Gargaar Dhaqaale (Financial Aid Estimator)