Hmoob

Qhov uas koj tus me nyuam loj hlob muaj kev noj qab nyob zoo nyob ntawm seb nws raug tej yam xwm zoo li cas thaum nws me thiab cov neeg uas zov nws muaj tej kev txawj zoo npaum li cas. Zoo rau qhov txoj moo zoo yog qhov uas koj yog tus uas paub tias koj tus me nyuam xav tau dab tsi. Ntxiv rau qhov uas koj paub no yog qhov uas yus nrhiav tau chaw zov me nyuam hu ua, Kev Ntsuas Siv Hnub Qub rau Qhov Parent Aware thiab cov tswv yim pab nrhiav kev zov me nyuam zoo tshaj plaws ces koj thiaj yuav ua qhov zoo rau koj tus me nyuam.

Thaum twg koj nrhiav tau qhov chaw zoo rau koj tus me nyuam, peb yuav pab koj pheej sib koom tes thiab xyuas seb qhov chaw ntawd puas tseem zoo rau nej thiab.